Thursday, November 02, 2017

月配列のシミュレータ。Yキーに文字を当てている配列は、個人的に触る気になれないなあ。右手の人差し指が痛む。


November 02, 2017 at 04:04PM

No comments: